شرکت انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی کنوود در ایران

با عرض تقدیرو تشکر ، خواهمشند است جهت بهبود مستمر فرآیند ارائه خدمات در خصوص موارد ذیل ، شرکت را مورد ارزیابی قرارداده ، و ما را از نظرات ارزنده خود ، بهره مند سازید