تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران