تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی کنوود در ایران

هواپیمایی و فرودگاه

تولیدات سینمایی

ساخت و ساز

دانشگاهات

کنترل بزرگراه ها

مدیریت امکانات

عمومی

پزشکی . بیمارستانی

امنیت

هتل داری

کارگران

کارخانه ها

معادن

اتومبیل رانی و موتورسواری

گاز و نفت

بنادر و گمرکات

خدمات امنیت عمومی

فروشگاه های کوچک و بزرگ

استادیوم ها

پارک های بازی

ناوگان های حمل و نقل عمومی

پتروشیمی ها و نیروگاه ها

اماکن توریستی

انبار