تعاونی انتشار موج پارس
نمایندگي انحصاري بیسیم های کنوود در ایران

شرکت انتشار موج پارس – نماینده انحصاری سیستم های رادیویی  کنوود در ایران  

Analogue-Handhelds

EU Handhelds

بیسیم کنوود 

TK-2000T2

VHF FM Portable Radio (UK use)

TK-3000T2

UHF FM Portable Radio (UK use)

TK-2000E

VHF FM Portable Radio (EU use)

TK-3000E

UHF FM Portable Radio (EU use)

TK-2312E

VHF FM Portable Radio (EU use)

TK-3312E

UHF FM Portable Radio (EU use)

TK-2180E

Hi-Specification VHF FM Portable Radio (EU use)

TK-2180E MPT

MPT Trunked VHF FM Portable Radio (EU use)

TK-3180E

Hi-Specification UHF FM Portable Radio (EU use)

TK-3180E MPT

MPT Trunked UHF FM Portable Radio (EU use)

TK-2302T

VHF FM Portable Entry-level Radio Package (UK use)

TK-3302T

UHF FM Portable Entry-level Radio Package (UK use)

TK-2302E

VHF FM Portable Entry-level Radio (EU use)

TK-3302E

UHF FM Portable Entry-level Radio (EU use)

TK-3302E3

UHF FM Portable Entry-level Radio (EU use)

TK-2360E

VHF FM Portable Radio (EU use)

TK-3360E

UHF FM Portable Radio (EU use)